Privacyverklaring Stem&Beeld

De AVG (algemene verordening gegevensverwerking) is de nieuwe wet ter bescherming van ieders privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft Stem&Beeld bepaalde plichten en heeft u als cliënt van Stem&Beeld bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Als u in deze praktijk een coaching- of behandeltraject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

 

Waarom verwerkt Stem&Beeld persoonsgegevens?

Gegevensverwerking is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen/coachen, om te voldoen aan de wettelijke dossierverplichting en voor een correcte financiële afhandeling van uw traject. Stem&Beeld moet de verwerkingen van uw gegevens registreren, u daarover informeren, zorgen voor een passende beveiliging en documenteren hoe er geregistreerd is. Aan deze plichten voldoet de praktijk als volgt:

 

Welke gegevens van u worden verzameld?

NAW gegevens: naam, adres en woonplaats

BSN nummer alleen indien uw traject door gemeentelijk-PGB wordt ondersteund

Uw relatienummer van uw zorgverzekering indien van toepassing

Geslacht

Geboortedatum

Telefoon

Mailadres

Medische gegevens indien relevant en indien u die wilt verstrekken

Huisarts of verwijzer indien u dit wilt doorgeven

Persoonlijke gegevens: inhoudelijke informatie m.b.t. uw coaching/hulpvraag en verloop van het traject.

 

Voor welk doel en hoe worden uw gegevens verzameld en/of verwerkt?

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

1)            voor doelmatig beheer en beleid in onze administratie

2)            voor zorgverlening in uw dossier

3)            voor verwerking op uw nota

4)            voor ondersteuning van onderzoek, intervisie, onderwijs en voorlichting, indien u daarmee schriftelijk akkoord gaat.

5)            er worden in beginsel geen gegevens verwerkt voor andere doeleinden.

 

1) Uw gegevens in onze administratie.

Ik ben verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toont  u ons uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs, bij het eerst contact op de praktijk.

Om voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking te komen worden er op uw nota uw NAW-persoonsgegevens en verzekeringsgegevens vermeld. Dit is de reden waarom wij deze gegevens bij u opvragen.

Uw persoonsgegevens en persoonlijke gegevens staan in uw dossier dat beveiligd wordt bewaard.

Een kopie van elke nota wordt opgeslagen in een beveiligde externe schijf die niet op een netwerk is aangesloten. Dit geldt ook voor een eventuele offerte voor uw traject.

Zie ook punt 5, uw gegevens in de digitale omgeving.

 

2) Uw gegevens in uw dossier.

Wij zijn door de beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke gegevens.

Dit dossier bevat

 • de ondertekende cliëntovereenkomst,
 • de beschrijving van het verloop van uw traject per consult.
 • correspondentie
 • behandelplan, evaluaties, eventuele overdracht-verslagen aan uw medebehandelaar, verwijzer of huisarts
 • de persoonlijke werkaantekeningen van elke sessie door de therapeut.; NB: deze werk-aantekeningen kunnen niet  worden ingezien door de cliënt.

Uw dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

 

3) Gegevens op de nota:

 • U ontvangt de nota in PDF via de mail ( zie ook punt 5). U rekent de consulten per maand af per eenmalige overschrijving. Deze overschrijving per bank vermeldt uiteraard wél uw naam op onze afschriften en on-line bankgegevens, anders zou niet vast te stellen zijn wie geld heeft overgemaakt. Onze boekhouder kan hierdoor uw (achter-)naam in de financiële administratie tegenkomen. Dit geldt tevens voor de belastingdienst in dit geval. De boekhouder heeft een beroepsgeheim. Niets van de inhoudelijke kant van de behandeling raakt bekend; in het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie, bijvoorbeeld gemeente, werkgever of zorgverzekering.
 • Wilt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil uw ziektekostenverzekering een aantal gegevens van u op de nota terugzien wanneer u deze aanlevert. Dat is de reden waarom wij daarop niet alleen uw naam en adres vermelden, maar ook uw verzekering-relatienummer. Wanneer u uw nota indient bij uw zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (en de verrichting ‘psychosociale therapie’ of ‘vaktherapie’) bekend. Ook de datum van uw consult staat op de rekening.
 • Wanneer uw werkgever of ander persoon de nota betaalt, dan raakt uw naam en eventueel uw adres en de datum van uw bezoek aan de praktijk bekend bij diegene.
 • Wanneer uw therapietraject gefinancierd wordt door de gemeente middels een PGB, is het in dat geval verplicht om uw BSN-nummer op de nota te vermelden.

 

4) Gegevens voor onderzoek, intervisie, onderwijs en voorlichting:

Alleen met uw schriftelijke toestemming kunnen beperkt en geanonimiseerd gegevens van u gebruikt worden voor onderzoek, intervisie, onderwijs en voorlichting. Daarbij wordt duidelijk omschreven waar het om gaat en welk doel dat dient. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om werkstukken of foto’s van door u gemaakt werk, die alleen gekoppeld aan uw leeftijd en geslacht verzameld worden en gedeeld met derden ten behoeve van intercollegiale toetsing. Of het kan gaan om het verder ontwikkelen of verspreiden van de mogelijkheden van deze therapievorm, altijd zonder winstoogmerk.

U kunt een dergelijke toestemming op elk moment intrekken, ook als de behandeling reeds is afgesloten.

 

5) Gegevens- of informatie-uitwisseling met derden en beroepsgeheim:

Ik ben in de uitoefening van mijn beroep van vaktherapeut gehouden aan het beroepsgeheim en de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik als zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens en persoonlijke gegevens aan derden ( zoals huisarts, verwijzer, een andere behandelaar) uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heb.

U bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kunt u hulp en advies inwinnen bij uw therapeut.

Op het beroepsgeheim bestaan echter enkele uitzonderingen. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Daardoor kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

 

6) Privacy in de digitale omgeving.

Het is verstandig om geen persoonsgegevens te corresponderen in de email. De website maakt geen gebruik van een contactformulier.Ten behoeve van het maken van een eerste afspraak kunt u mij bellen. Als u liever mailt, vraag ik u wel om uw telefoonnummer te vermelden indien u teruggebeld wilt worden.

Mocht u mij willen mailen met persoonlijke informatie, dan wordt dit uitgeprint en bewaard in het dossier in de gesloten dossierkast. Daarna word deze mail verwijderd uit de digitale omgeving.

Offertes en nota’s worden per mail in PDF verstuurd en deze mail wordt vervolgens verwijderd uit de digitale omgeving. Een kopie van elke offerte en nota wordt opgeslagen op een beveiligde externe schijf die niet op een netwerk is aangesloten en beveiligd wordt bewaard. De computer waarop ik deze gegevens verwerk, wordt niet door anderen gebruikt en is beveiligd.

 

7) Privacy in het praktijkgebouw.

Voor het therapieproces kan het wenselijk zijn om gemaakt beeldend werk tijdelijk te bewaren. Dit werk blijft uw eigendom, wordt voorzien van uw voornaam en wordt uit het zicht gezet. Er worden in deze praktijk geen (digitale) beeld- of geluidsopnamen van het consult gemaakt of opgeslagen. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk, maar dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een document met handtekening. Dit document wordt opgeslagen in het cliëntdossier. De cliënt kan wel foto’s maken van eigen werk, de therapeut zal adviseren over de wenselijkheid daarvan in het kader van de therapie.

In het pand worden geen beeldopnamen gemaakt bij de voordeur of op andere plaatsen. De praktijk van Stem&Beeld is gevestigd in een kleinschalig praktijkgebouw annex cursuscentrum. In de omgang met collega’s en overige gebruikers van het gebouw geldt uiteraard ten alle tijden het beroepsgeheim.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U als betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk.
 • Het recht om te bepalen welke informatie aan derden kan worden doorgegeven.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw persoonlijke gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van die gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Stem&BeeldUw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). U vermeldt uw gegevens of die van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener. U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege een mogelijk repetitief karakter.

 

Vraag of klacht

Heeft u na het lezen van bovenstaande toch een vraag? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek. Ook met een klacht bent u welkom bij mij, ik kijk graag met u of en hoe deze is op te lossen. Zie hiervoor ook onderaan de pagina "Tarief en vergoeding > Praktijkgegevens.

 

Hetty Klompé - Stem&Beeld